زمانبندی و سرفصل دروس

اطلاعات مربوط به نیمسال اول تحصیلی 1401 می باشد

در حال پردازش ...

خواص مکانیکی مواد 2 | استاد: برزگربفرویی هادی
کد درس: 2018087_1 | هرهفته پنج شنبه ساعت: 15:00-17:00 دانشگاه میبد 107 | امتحان: 26/دیماه-10:00-12:00


مشاهده طرح درس

اصول تولید مواد مهندسی | استاد: پاک زمان حمیدرضا
کد درس: 2018062_1 | هرهفته پنج شنبه ساعت: 15:00-17:00 دانشگاه میبد 105 | امتحان: 22/دیماه-08:00-10:00


مشاهده طرح درس

آز انجماد و ریخته گری | استاد: کمالی اردکانی مریم
کد درس: 2018030_2 | هرهفته پنج شنبه ساعت: 15:00-17:00 دانشگاه میبد آز ریخته گری | امتحان: 20/دیماه-10:00-12:00


مشاهده طرح درس

آز انجماد و ریخته گری | استاد: کمالی اردکانی مریم
کد درس: 2018030_1 | هفته های فرد پنج شنبه ساعت: 13:00-15:00 دانشگاه میبد آز ریخته گری | امتحان: 20/دیماه-10:00-12:00


مشاهده طرح درس

آز انجماد و ریخته گری | استاد: کمالی اردکانی مریم
کد درس: 2018030_2 | هفته های زوج پنج شنبه ساعت: 13:00-15:00 دانشگاه میبد آز ریخته گری | امتحان: 20/دیماه-10:00-12:00


مشاهده طرح درس

اصول تولید مواد مهندسی | استاد: پاک زمان حمیدرضا
کد درس: 2018062_1 | هفته های زوج پنج شنبه ساعت: 13:00-15:00 دانشگاه میبد 105 | امتحان: 22/دیماه-08:00-10:00


مشاهده طرح درس

تولید فلزات غیر آهنی | استاد: پاک زمان حمیدرضا
کد درس: 2018050_1 | هفته های فرد پنج شنبه ساعت: 13:00-15:00 دانشگاه میبد کلاس 201 | امتحان: 22/دیماه-10:00-12:00


مشاهده طرح درس

مطالب ویژه در ریخته گری و انجماد | استاد: الحسینی المدرسیه حورا و برزگربفرویی هادی و جهانبانی اردکانی خدیجه و علیزاده مصطفی و فیض پور مهدی
کد درس: 2018088_1 | هرهفته پنج شنبه ساعت: 13:00-15:00 دانشگاه میبد 107 | امتحان: 21/دیماه-13:00-15:00


مشاهده طرح درس

مکاسب محرمه (ارشد فقه و مبانی حقوق) | استاد: روستائی صدرابادی حمید
کد درس: 4028200_1 | هرهفته پنج شنبه ساعت: 13:00-15:00 دانشگاه میبد 115 | امتحان: 21/دیماه-15:00-17:00


مشاهده طرح درس

فقه معاملاتی 2 (ارشد فقه و مبانی حقوق) | استاد: میرخلیلی سیداحمد
کد درس: 4028196_1 | هرهفته پنج شنبه ساعت: 13:00-15:00 دانشگاه میبد 114 | امتحان: 17/دیماه-15:00-17:00


مشاهده طرح درس