زمانبندی و سرفصل دروس

اطلاعات مربوط به نیمسال دوم تحصیلی 1401 می باشد

در حال پردازش ...

آزمون های غیر مخرب پیشرفته | استاد: آبیار فیروزآبادی حمید
کد درس: 2020061_01 | هرهفته پنج شنبه ساعت: 15:00-17:00 | نوع درس: تئوری اختیاری | مکان ارائه 204 | امتحان: 24 خرداد - 13:00-15:00


مشاهده طرح درس

پزشکی قانونی | استاد: ابوالبقائی سیدمجتبی
کد درس: 4020084_01 | هفته آخر هرماه پنج شنبه ساعت: 13:00-18:00 | نوع درس: تئوری تخصصی | مکان ارائه 201 | امتحان: 27 خرداد - 13:00-15:00


مشاهده طرح درس

قواعد فقه(دکتری حقوق جزا) | استاد: کریمی زارچی علی اکبر
کد درس: 4022055_01 | هرهفته پنج شنبه ساعت: 13:00-15:00 | نوع درس: تئوری اصلی | مکان ارائه 113 | امتحان: 29 خرداد - 13:00-15:00


مشاهده طرح درس

اصول فقه 3 (ارشد فقه ومبانی حقوق) | استاد: نظری ندوشن محمد
کد درس: 4028193_01 | هرهفته پنج شنبه ساعت: 13:00-15:00 | نوع درس: تئوری الزامی | مکان ارائه 112 | امتحان: 31 خرداد - 15:00-17:00


مشاهده طرح درس

روش های آنالیز سطح مواد زیست سازگار | استاد: سبزواری علیرضا
کد درس: 2016084_01 | هرهفته پنج شنبه ساعت: 13:00-15:00 | نوع درس: تئوری تخصصی | مکان ارائه 105 | امتحان: 29 خرداد - 08:00-10:00


مشاهده طرح درس

رباتیک | استاد: اساتید گروه آموزشی
کد درس: 2016100_01 | هرهفته پنج شنبه ساعت: 13:00-15:00 | نوع درس: تئوری اختیاری | مکان ارائه 210 | امتحان: 25 خرداد - 08:00-10:00


مشاهده طرح درس

ماشین های کنترل عددی پیشرفته | استاد: آبیار فیروزآبادی حمید
کد درس: 2020064_01 | هرهفته پنج شنبه ساعت: 13:00-15:00 | نوع درس: تئوری اختیاری | مکان ارائه 204 | امتحان: 31 خرداد - 10:00-12:00


مشاهده طرح درس

سمینار | استاد: فیض پور مهدی
کد درس: 2018076_01 | هرهفته پنج شنبه ساعت: 13:00-15:00 | نوع درس: تئوری تخصصی | مکان ارائه 107 | امتحان: 27 خرداد - 08:00-10:00


مشاهده طرح درس

تغییر حالت های متالورژیکی | استاد: برزگربفرویی هادی
کد درس: 2018075_01 | هرهفته پنج شنبه ساعت: 10:00-12:00 | نوع درس: تئوری تخصصی | مکان ارائه 107 | امتحان: 27 خرداد - 10:00-12:00


مشاهده طرح درس

آزمون های غیر مخرب پیشرفته | استاد: آبیار فیروزآبادی حمید
کد درس: 2020061_01 | هفته های فرد پنج شنبه ساعت: 10:00-12:00 | نوع درس: تئوری اختیاری | مکان ارائه 204 | امتحان: 24 خرداد - 13:00-15:00


مشاهده طرح درس